Schoolplan 2019 - 2023

Esloo College. Praktijkonderwijs dat werkt!

Ik ben in januari 2017 gestart als directeur van Esloo College. Om zicht te krijgen op de inhoud en de aard van mijn werkzaamheden, ben ik al in 2016 begonnen met het uitvoeren van een kwaliteitsanalyse. Deze toonde de sterke en minder sterke kanten aan van de kwaliteit van Esloo College. Op basis van deze kwaliteitsĀ­analyse heb ik een aantal conclusies en actiepunten aangegeven die mijn inziens nodig waren om de kwaliteit van Esloo College te verbeteren. Deze analyse is door het team omarmd en zij is akkoord gegaan met het door mij opgestelde plan van aanpak. We zijn toen begonnen met het uitvoeren van een aantal actiepunten, waarbij we hebben afgesproken dat in de uitvoering de focus gelegd zou gaan worden op het omvormen van Esloo College tot een professionele leergemeenschap (PLG).
Een groot aantal actiepunten is inmiddels uitgevoerd.

Ik heb er voor gekozen het schoolplan 2019-2023 in te delen in 10 hoofdstukken:
1   Missie en Visie
2   Doelgroep
3   Onderwijskundig concept
4   Pedagogisch klimaat
5   Organisatie
6   Personeelsbeleid
7   FinanciĆ«n en beheer
8   Kwaliteit
9   Externe relaties
10 Gebouw

Elk gebied bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij van de diverse beschreven onderdelen met behulp van een PDCA cirkel wordt beschreven wat de beginsituatie en de gewenste eindsituatie is, aan de hand van welke criteria we kunnen vaststellen of het gewenste resultaat op de gewenste datum is bereikt en welke werk- of expertgroep eerstverantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit onderdeel.

Sandra Jellema, Directeur Esloo College

Download de samenvatting van het schoolplan 2019 - 2023