Schoolplan 2023-2027

Esloo College. Praktijkonderwijs dat werkt!

Voor u ligt het schoolplan van het Esloo College. Dit schoolplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school en biedt een strategisch kader voor de jaren 2023-2027, met een beschrijving van ons onderwijskundig beleid, ons pedagogischbeleid, ons personeelsbeleid, het beleid met betrekking tot de bewaking enverbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en ons financiƫle beleid.

In dit schoolplan zijn onze doelen en schooleigen ambities voor de komende vierjaar opgenomen. Het plan valt binnen de kaders van de strategische koers van Stichting Lucas Onderwijs. Het schoolplan is bedoeld als visiedocument voor de school en geldt daarnaast ter verantwoording aan de inspectie.

Voor de realisatie van dit schoolplan is overleg gevoerd met het team (expert teams) en de leerlingen (leerlingenraad). In het schooljaar 2022-2023 zijn er 2 externe partijen betrokken met als doel het gesprek op gang te brengen over de hoofdstukken van het schoolplan, de eisen van inspectie, de gezamenlijk visie en ambities. Hierdoor ervaren de leerlingen en docenten eigenaarschap en zijn daardoor meer gemotiveerd. Bij het schrijven van de hoofdstukken is door verschillende geledingen (expertgroepen, werkgroep schoolplan) actief bijgedragen aan de totstandkoming van het plan. De MR is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit schoolplan en heeft hiermee ingestemd. Het schoolplan is goedgekeurd door het bestuur van Lucas Onderwijs.