Toelatingscommissie

Esloo leerbedrijf 838x318 2

TC stelt toelaatbaarheid vast
Binnen twee weken na de testdag komt de TC bij elkaar om de testdag te evalueren. De bevindingen van de testdag en de informatie van de verwijzende school worden naast elkaar gelegd en kritisch bekeken, waarna vervolgens bepaald wordt of de toelatingsprocedure kan worden gecontinueerd.

Wanneer blijkt dat er nog niet genoeg informatie beschikbaar is waaruit blijkt of Esloo College wel de juiste plek is voor de leerling of er niet duidelijk is of criteria vallen onder de uitsluitingscriteria wordt het volgende traject gevolgd:
De TC neemt nog geen definitief besluit, maar nodigt binnen een week na de evaluatie ouders uit om de bevindingen te bespreken.
Aansluitend wordt contact gezocht met de school van herkomst om overleg te hebben over de bevindingen. Het is van belang in hoeverre onze bevindingen herkenbaar zijn bij de school van herkomst. De leerling kan tenslotte erg nerveus zijn geweest voor de testdag, waardoor geen reëel beeld is verkregen.
Ook kan worden besloten om de leerling op de stamschool te gaan observeren.
In overleg met de verwijzende school en/of ouders kan worden besloten de leerling voor één of meerdere dagen mee te laten draaien met het programma van een eerste klas.
Op basis van de aanvullende informatie en overleg met ouders en de verwijzende school neemt de TC een definitief besluit.

Als er wel voldoende informatie beschikbaar loopt de toelatingsprocedure gewoon door en worden er geen aanvullende acties ondernomen.

Een leerling krijgt een positief advies als de leerling voldoet aan de criteria:
De leerling heeft een IQ tussen de 55 en 74 en er is sprake van minimaal 2 domeinen met een leerachterstand groter dan 50%, waarvan minimaal 1 van deze 2 domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft.

Als er aan de criteria voor directe toelating niet geheel wordt voldaan zijn er 3 vormen van motivatie:
Het IQ valt binnen de beleidsruimte (tussen de 55-74). De leerachterstand tussen 0,25 en 0,50 op tenminste 2 domeinen waarvan minimaal 1 van deze domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft. De motivatie is erop gericht de redenen aan te dragen, waarom de leerling in het PrO geplaatst zou moet worden.
Het IQ is lager dan 55. De leerachterstand tussen 0,25 en 0,50 op tenminste 2 domeinen waarvan minimaal 1 van deze domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft. De motivatie is erop gericht de redenen aan te dragen, waarom de leerling in het PrO geplaatst zou moet worden. Ter onderbouwing van de motivatie kan een sociaal-emotioneel onderzoek worden toegevoegd.
Het IQ is hoger dan 75. De leerachterstand is 0,50 op tenminste 2 domeinen waarvan minimaal 1 van deze domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft. Het toevoegen van een sociaal-emotioneel – of persoonlijkheidsonderzoek is een voorwaarde.
Ouders worden schriftelijk geïnformeerd dat de leerling definitief geplaatst zal worden op Esloo College onder voorbehoud dat de TLV-PrO wordt toegekend.

Als uit de aanvullende informatie blijkt dat de Esloo College, op basis van de uitsluitingscriteria uit hoofdstuk 2, niet de passende leerplaats kan bieden voor de leerling en negatief besluit:
Krijgt de verwijzende school het dossier terug en wordt de inschrijving in OT ongedaan gemaakt.
Adviseert Esloo College in dat geval de school of ouders bij de verwijzing naar een andere school.

De toelatingscommissie vult een formulier aan waarop zij motiveren waarom een leerling wel/niet toelaatbaar is op het Esloo College.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)