Oudercontacten

Esloo header imageTOELATINGS- EN PLAATSINGSPROCEDURE:

Kennismakingsgesprek
Nadat de leerling van de (speciale) basisschool het PrO-advies heeft gekregen maken ouders een afspraak voor een kennismakingsgesprek op school. Aan ouders wordt gevraagd het adviesformulier en het onderwijskundig rapport (OKR) van de (speciale) basisschool mee te nemen.
Dit gesprek vindt in principe plaats met de zorgcoördinator. Bij de kennismaking zijn de leerling én zijn ouders/verzorgers aanwezig. De zorgcoördinator vult de NAW-gegevens in op het formulier Aanmelding Esloo College, ze krijgen algemene informatie over het Praktijkonderwijs, specifieke informatie over Esloo College, er wordt ingegaan op het advies van de verwijzende school en ze krijgen een rondleiding.

Oudergesprek
De aanmelding is een gesprek met de wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) en de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). De SMW-er gaat uitgebreid in op hulpverlening, thuissituatie, gezinssamenstelling en medische bijzonderheden. Ook wordt uitgebreid ingegaan op eventueel opgedane frustraties en angsten van de leerling en eventuele discrepanties tussen het gedrag van de leerling op school, in de buurt en thuis. Ook worden eventuele hulpvragen vanuit ouders/verzorgers besproken.
Naar aanleiding van vragen die voortkomen uit de testdag en of oudergesprek kan de SMW-er op huisbezoek gaan bij de leerling.

Plaatsingsgesprek
De toelating is een gesprek met de zorgcoördinator en ouders/verzorgers, waarbij de toelatingsprocedure wordt doorgenomen.
Het toelatingsverslag wordt met ouders/verzorgers doorgenomen. Vragen die vanuit de toelatingsprocedure onbeantwoord zijn gebleven, worden aan ouders/verzorgers voorgelegd. De ouders/verzorgers zijn in de gelegenheid vragen te stellen m.b.t. het verslag. Ze kunnen aangeven of ze het eens zijn met het verslag, maar ook waar ze het niet mee eens zijn. Relevante aanvullingen worden aan het verslag toegevoegd.

In het toelatingsgesprek worden de volgende documenten aan de school overhandigd:
• kopie identiteitspapieren ouders/verzorgers en leerling
• kopie pas ziekteverzekering leerling

De volgende schooldocumenten moeten worden ondertekend:
• internetgebruik binnen school
• toestemming gebruik beeldmateriaal van de leerlingen

Tot slot ondertekent één van de ouders/verzorgers het toelatingsverslag.
De ouders krijgen het informatiepakket voor de start van het schooljaar.

Rapportbespreking 2 keer per jaar
De mentor werkt halfjaarlijks, naar aanleiding van de rapportvergadering, het IOP-OPP bij. Dit wordt als het rapport door de mentor met de leerling en met ouders besproken. De mentor kan de zorgcoördinator, orthopedagoog of SMW-er vragen bij de rapportbespreking aan te schuiven.

Ouderinformatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderinformatieavond voor de onderbouw.