Aanmelding

Esloo leerbedrijf 838x318 2
Aanmelding vindt plaats na het inleveren van het adviesformulier van de (speciale) basisschool. Op dit formulier staat een unieke code, waarmee de leerling kan worden aangemeld in Onderwijs Transparant (OT). Na aanmelding in OT is het digitale dossier van de leerling beschikbaar voor Esloo College.
Ouders ondertekenen het aanmeldingsformulier en het formulier Zienswijze van ouders van het Samenwerkingsverband en krijgen uitleg over de aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring voor het PrO (TLV-PrO).

De ouders wordt gevraagd om een formulier te ondertekenen waarin zij toestemming geven om informatie op te vragen bij de verwijzende school en externe instanties.

De zorg coördinator zorgt ervoor dat de toelatingscommissie de benodigde informatie krijgt.
Deze informatie moet aangeleverd zijn door de verwijzende scholen. Zonder deze informatie stopt de toelatingsprocedure.

De benodigde informatie is:
Een Onderwijskundig rapport OKR (VO-VO of BO-VO)
uitslag, door het SWV en/of Cotan goedgekeurde, IQ test niet ouder dan 2 jaar
leervorderingen test (vb CITO, Drempel)
gegevens sociaal emotionele ontwikkeling
medische bijzonderheden,
hulpverlening
Het Esloo College aanmeldformulier
Verwijsindex raadplegen door Zorgteam

Aanmeldingscriteria:

Om toegelaten te kunnen worden, moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit wordt gedaan door de praktijkschool. Hiervoor levert de (speciale) basisschool een onderwijskundig rapport (OKR) aan. In het OKR staan de leerachterstanden en het IQ vermeld. Leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs hebben een IQ tussen de 55 en 74/80 en hebben leerachterstanden van 50% of meer op minstens twee van de leergebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of inzichtelijk rekenen.

Zonder TLV kan een leerling niet in het praktijkonderwijs geplaatst worden.Er worden twee vervolgafspraken gemaakt: (dit kan aangepast zijn ivm Corona maatregelen)
Oudergesprek: is met ouders/verzorgers en Schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Indien nodig kan de orthopedagoog aanwezig zijn ivm mogelijke aanvulling van informatie
Testdagdeel: de leerling is een schooldagdeel op onze school te gast.

De aanmeldingen voor het PrO worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het bericht van plaatsing volgt uiterlijk zes weken na aanmelding, eventueel is verlenging met vier weken mogelijk.

Lees meer over de toelatingsprocedure in hoofdstuk 6 van het document Leerlingenondersteuning. (download)
Hieronder online lezen kan ook!